Maleriets muligheder
Karen Grøn, Museums Direktør, Trapholt, Danmark

Vi ser billeder alle vegne. Vi ser verden i billeder, og bombarderes af visuelle indtryk hele tiden i en konstant strøm. Mange søger væk fra vores hektiske billedmættede verden, og ind på kunstmuseerne med en drøm om at finde kunstværker, som giver en oplevelse af nærhed og autenticitet. Vi snuser rundt, og søger efter noget som skal ”gribe os”. Hvad er det, som maleriet kan, som andre billeder vi ellers er omgivet af ikke tilbyder?

Et maleri er skabt af en person, med et ærinde. Ærindet kan være af håndværksmæssig art – ønsket om at omdanne maling på lærred til et visuelt udtryk. Nogle malere kan have en historie de ønsker at formidle eller en samtid, som de ønsker at kommentere. Malerier er forskellige. Et simpelt maleri kan have et enkelt ærinde – eksempelvis at være i en pæn farve og uden overraskelser fra gang til gang man ser på det. Et godt kunstværk har multiple ærinder, hvor eksempelvis håndværk, farve, streg, strøg, narrativ, referencer og samtid samles i en mesterlig enhed. Sådanne værker kan være umiddelbart tilgængelige, men de kan også være komplicerede at gå til. Det centrale er, at de indeholder mere end vi umiddelbart ser, og tilbyder os mere for hver gang vi giver os tid til at tage imod det. Værket har en agenda. Værkets agenda er det som maleriet vil os som beskuere. Værket er ikke noget vi skal ind og afkode. Det kommer til os, og udfolder sig for os, hvis vi giver os selv tid og maleriet
opmærksomhed.

Maria Torps værker indeholder denne slags multiple lag. Ved første øjekast kan man
umiddelbart aflæse at der er tale om et figurativt maleri. Vi ser ofte en person eller figur i en umiddelbart genkendelig situation. Men når man ser efter, vil der være overraskelser. Maria Torp kombinerer med håndværksmæssig præcision hendes figuration med surrealistiske elementer og et visuelt nærvær, kombineret med en intens energi. Motiverne forekommer umiddelbart genkendelige og billedskønne, men efterhånden som man lader værket åbne sig for ens sanser, kan man føle hvordan man som beskuer tilfredsstilles af den
håndværksmæssige kunnen, farver og linjers dans, intensitet, motivernes narrative potentiale og den fornemmelse af samtidighed værkerne afspejler. Det figurative maleri har opnået en fornyet interesse og status de senere år, og Maria Torp er en af de malere, som er med til at forny og udvikle feltet disse år.

The potential of painting

We see images everywhere. We see the world in images, and we are inundated by a constant flow of visual impressions. Many people try to get away from our hectic, imagesaturated world into art museums, dreaming of finding artworks that offer experiences of intimacy and authenticity. We scout around and look for something that will ‘move us’. What can painting do that other images that surround us do not offer?

A painting is created by a person with a purpose. The purpose may be a matter of craftsmanship – a wish to transform paint on canvas into visual expression. Some painters may have a story they want to convey or a time on which they want to comment. Paintings differ. A simple painting may have a simple purpose – for example to be in nice colours and without surprises each new time you see it. A good work of art has multiple purposes, for example combining craftsmanship, colour, line, brushwork, narrative, references and the times in a masterly unity. Works like this may be immediately accessible, but they may also be complicated to take in. The central thing is that they involve more than we see directly, and offer us more each time we make the effort to receive it. The work has an agenda. The agenda of the work is what the painting wants of us as viewers. The work is not something we must penetrate and decode. It comes to us and unfolds for us if we give ourselves time and the painting our attention.

Maria Torp’s works contain this kind of multiple layering. At first glance you can directly read off the fact that this is a figurative painting. We often see a person or figure in an immediately recognizable situation. But when we look more closely, there will be surprises. With craftsmanlike precision Maria Torp combines her figurations with surrealistic elements, a visual presence and intense energy. The subjects seem immediately recognizable and picture-perfect, but as we let the work open up and affect our senses, we can feel as viewers the satisfaction of appreciating the craftsmanship, the dance of line and colours, the intensity, the narrative potential of the motifs and the sense of current relevance that the works reflect. Figurative painting has aroused new interest and status in recent years,